Aquest lloc web està publicat a Internet a través d’un servei de comunicacions del que el Titular no és responsable donat que no en té el control. Per tant, el Titular declina tota responsabilitat davant de la no disponibilitat d’aquest lloc web en un moment donat.