L’accés a aquest lloc implica que vostè (l’Usuari d’ara en endavant) ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions exposades en aquesta nota legal pel que es prega que les llegeixi i en cas d’oposició o objecció, abandoni la web i desisteixi d’usar la informació i medis exposats en aquest lloc.
El Titular d’aquest lloc, es reserva el dret de modificar el contingut, estructura i aquesta secció legal sense previ avís, incloent la possibilitat de deixar fora de servei de manera total o parcial aquesta web o qualsevol de les seccions que l’integren, sense necessitat d’avís previ als Usuaris.